วิทยฐานะ สมณศักดิ์

วิทยฐานะ

                ..๒๕๓๕  สอบได้นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดหนองกาทอง  จังหวัดเพชรบุรี

                ..๒๕๓๖  สอบได้นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดหนองมะกอก  จังหวัดเพชรบุรี

                ..๒๕๓๘  สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดหนองมะกอก  จังหวัดเพชรบุรี


สมณศักดิ์

..๒๕๔๓  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานนุกรมในตำแหน่งพระใบฎีกา

..๒๕๔๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานนุกรมในตำแหน่งพระปลัด

                ..๒๕๕๓  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวิจักษ์วัชรธรรม